duongnhat.com.vnX? ly n??c th?i, x? ly n??c c?p - D??ng Nh?t

duongnhat.com.vn Profile

duongnhat.com.vn

Title:X? ly n??c th?i, x? ly n??c c?p - D??ng Nh?t

Description:Chuyên gia x? ly n??c th?i cao su, bênh vi?n, bia, n??c gi?i khát, khu c?ng nghi?p, th?y s?n

Keywords:x? ly n??c th?i; xu ly nuoc thai; x? ly n??c c?p; xu ly nuoc cap

Discover duongnhat.com.vn website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

duongnhat.com.vn Information

Website / Domain: duongnhat.com.vn
Website IP Address: 221.132.33.22
Domain DNS Server: ns2.dns.net.vn,ns1.dns.net.vn

duongnhat.com.vn Rank

Alexa Rank: 1982700
existsite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

duongnhat.com.vn Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,439
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue: $529
Yearly Revenue: $6,439
Daily Unique Visitors: 1,623
Monthly Unique Visitors: 48,690
Yearly Unique Visitors: 592,395

duongnhat.com.vn Keywords accounting

Keyword Count Percentage
x? ly n??c th?i; xu ly nuoc thai; x? ly n??c c?p; xu ly nuoc cap 0 0.00%

duongnhat.com.vn WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server nginx
Date Tue, 20 Feb 2018 05:39:31 GMT

duongnhat.com.vn Traffic Sources Chart

duongnhat.com.vn Alexa Rank History Chart

duongnhat.com.vn aleax

duongnhat.com.vn Html To Plain Text

X? ly n??c th?i, x? ly n??c c?p - D??ng Nh?t Sitemap TRANG CH? TIN T?C Tin ho?t ??ng S? ki?n GI?I THI?U T?ng quan c?ng ty T?m nhìn - S? m?nh Khách hàng ??i tác Chính sách nhan s? D?CH V? T?ng th?u EPC T? v?n qu?n ly T? v?n thi?t k? Thi?t k? ch? t?o thi?t b? Thi c?ng Ho?t ??ng khác C?NG TRìNH THEO NGàNH NGH? Nhà máy bia Nhà máy cao su Nhà máy n??c gi?i khát Nhà máy cà phê Nhà máy gi?y Nhà máy th?c ph?m Nhà máy th?y s?n Khu c?ng nghi?p Nhà máy d?t nhu?m Nhà máy ch? bi?n d?u th?c v?t B?nh vi?n Nhà máy d??c ph?m Nhà máy ch?n nu?i và gi?t m? Nhà máy ch? bi?n b?t mì Nhà máy thu?c lá Khu dan c?, ?? th? Làng ngh? Khách s?n Cao ?c Ngành ngh? khác THEO V? TRí Mi?n B?c Mi?n Trung Mi?n Nam Ngoài n??c TUY?N D?NG Th? ky giám ??c Tr??ng phòng Kinh doanh d? án Nhan viên kinh doanh tìm d? án Tr??ng phòng xay d?ng Phó phòng Xay d?ng Ch? huy tr??ng K? s? Giám sát xay d?ng K? s? ME (Giám sát m?i tr??ng) C?ng nhan c? khí Qu?n ly kho Th? kho QUAN H? C? ??NG LIêN H? Menu TRANG CH?TIN T?CTin ho?t ??ngS? ki?nGI?I THI?UT?ng quan c?ng tyT?m nhìn - S? m?nhKhách hàng ??i tácChính sách nhan s?D?CH V?T?ng th?u EPCT? v?n qu?n lyT? v?n thi?t k?Thi?t k? ch? t?o thi?t b?Thi c?ngHo?t ??ng khácC?NG TRìNHTHEO NGàNH NGH?Nhà máy biaNhà máy cao suNhà máy n??c gi?i khátNhà máy cà phêNhà máy gi?yNhà máy th?c ph?mNhà máy th?y s?nKhu c?ng nghi?pNhà máy d?t nhu?mNhà máy ch? bi?n d?u th?c v?tB?nh vi?nNhà máy d??c ph?mNhà máy ch?n nu?i và gi?t m?Nhà máy ch? bi?n b?t mìNhà máy thu?c láKhu dan c?, ?? th?Làng ngh?Khách s?nCao ?cNgành ngh? khácTHEO V? TRíMi?n B?cMi?n TrungMi?n NamNgoài n??cTUY?N D?NGTh? ky giám ??cTr??ng phòng Kinh doanh d? ánNhan viên kinh doanh tìm d? ánTr??ng phòng xay d?ngPhó phòng Xay d?ngCh? huy tr??ngK? s? Giám sát xay d?ngK? s? ME (Giám sát m?i tr??ng)C?ng nhan c? khíQu?n ly khoTh? khoQUAN H? C? ??NGLIêN H? Nhà máy bia Heineken H? Chí Minh Tr?m x? ly n??c th?i Nhà máy bia Heineken H? Chí Minh (VBL) Nhà máy Coca-Cola H? Chí Minh Tr?m x? ly n??c th?i Nhà máy Coca-Cola H? Chí Minh Khu c?ng nghi?p Nh?n Tr?ch 5 Nhà máy x? ly n??c th?i t?p trung KCN Nh?n Tr?ch 5 Nhà máy ch? bi?n m? ly tam thu?c C?ng ty TNHH MTV cao su Bình Long Tr?m x? ly n??c th?i Nhà máy ch? bi?n m? ly tam thu?c c?ng ty TNHH MTV cao su Bình Long Khu c?ng nghi?p Ph??c ??ng Nhà máy x? ly n??c ng?m và c?p n??c t?p trung Khu c?ng nghi?p Ph??c ??ng Nhà máy ch? bi?n m? cao su thu?c C?ng ty TNHH MTV Cao su Bình Ph??c Tr?m x? ly n??c thu?c Nhà máy ch? bi?n m? cao su thu?c C?ng ty TNHH MTV Cao su Bình Ph??c Nhà máy ch? bi?n m? cao su Su?i Kè, giai ?o?n 2 Tr?m x? ly n??c thu?c Nhà máy ch? bi?n m? cao su Su?i Kè, giai ?o?n 2 D? áN TIêU BI?U TIN HO?T ??NG L? bàn giao, nghi?m thu c?ng trình T?ng th?u EPC: Tr?m x? ly n??c th?i sinh ho?t Khách s?n So Kha Siem Riep (Campuchia) D??NG NH?T v?a ky thành c?ng h?p ??ng T?ng th?u EPC “Thi?t k? và thi c?ng tr?m x? ly n??c th?i cho D? án Nine South Estates (Vina Capital), c?ng su?t 470 m3/ngày.?êm” D??ng Nh?t trúng th?u Gói th?u T?ng th?u Xay d?ng EPC: “Xay d?ng Tr?m x? ly n??c th?i Nhà máy Gi?y Giao Long, c?ng su?t 6.500 m3/ngày.?êm” D??ng Nh?t trúng th?u Gói th?u T?ng th?u Xay d?ng EPC: “Thi?t k? và thi c?ng h? th?ng x? ly n??c th?i Nhà máy Vifon H?i D??ng, c?ng su?t 800m3/ngày.?êm và xem xét m? r?ng lên 1.200m3/ngày.?êm” Ky k?t H?p ??ng “H?ng m?c: H? th?ng thu gom và Tr?m x? ly n??c th?i t?p trung c?a C?ng ty CP D?ch v? Sonadezi thu?c Khu x? ly ch?t th?i Quang Trung, t?nh ??ng Nai” D??ng Nh?t trúng th?u Gói th?u T?ng th?u Xay d?ng EPC t?i Khu c?ng nghi?p Vi?t Nam – Singapore II (VSIP II), t?nh Bình D??ng >> Xem thêm GI?I THI?U C?NG TY T?M NHìN S? M?NH ?? có ???c s? phát tri?n b?n v?ng và lau dài, các doanh nghi?p hi?n nay lu?n ph?i chú y ??n y?u t? than thi?n và b?o v? m?i tr??ng. D??NG NH?T t? hào là cái tên ???c nhi?u doanh nghi?p tìm ??n khi có nhu c?u ??u t? h? th?ng x? ly n??c c?p, n??c th?i ?? ph?c v? cho quá trình s?n xu?t. Tr?i qua h?n 11 n?m ho?t ??ng cùng s? n? l?c ph?n ??u kh?ng ng?ng, D??NG NH?T ?? t?o d?ng cho mình m?t ch? ??ng v?ng ch?c trên th? tr??ng và ???c bi?t ??n là m?t t?ng th?u ?i ??u v? c?ng ngh? m?i tr??ng. S? h?u nhi?u gi?i pháp c?ng ngh? tiên ti?n; kinh nghi?m thi c?ng, v?n hành nhi?u h? th?ng x? ly n??c th?i và n??c c?p l?n và ph?c t?p; cùng v?i ??i ng? nhan viên chuyên nghi?p và ??c bi?t là phòng thí nghi?m ?ng d?ng các m? hình c?ng ngh? m?i, D??NG NH?T lu?n hoàn thành t?t các d? án m?i tr??ng l?n v? x? ly n??c th?i và x? ly n??c c?p cho các Doanh nghi?p, khu c?ng nghi?p, khu dan c?, khu ?? th?, các b?nh vi?n… Khách hàng hoàn toàn yên tam khi ???c cung c?p m?t d?ch v? tr?n gói g?m: L?p d? án, Thi? Chi ti?t >> Duy trì v? th? d?n ??u t?i Vi?t Nam và h??ng ??n m?c tiêu tr? thành c?ng ty l?n trong khu v?c. Chi ti?t >> B?ng s? t??ng t?n v? m?i tr??ng và am hi?u c?ng ngh? th? gi?i, D??ng Nh?t là s? ??m b?o ho?t ??ng b?n v?ng cho m?i Doanh nghi?p. Chi ti?t >> D?CH V? T?ng th?u EPC T? v?n qu?n ly T? v?n thi?t k? Thi?t k? ch? t?o thi?t b? m?i tr??ng Thi c?ng Ho?t ??ng khác GI?I TH??NG D??NG NH?T PROFILE D??ng Nh?t Profile Email TH?NG TIN LIêN H? Tr? s? chính ??a ch?: 119 Nguy?n H?ng ?ào, P. 14, Q. Tan Bình, TP. H? Chí Minh, Vi?t Nam Hotline: 0903 68 68 17 Tel: (+84) 8 39 49 19 64 Fax: (+84) 8 39 49 19 66 Email: mail@duongnhat.com.vn V?n phòng ??i di?n t?i Hà N?i ??a ch?: T?ng 10, Tòa nhà Ford Th?ng Long 105 Láng H?, P. Láng H?, Q. ??ng ?a, Tp Hà N?i Tel: (+84) 4 36 55 66 77 Fax: (+84) 4 36 33 44 55 TH?NG TIN C?NG TY T?ng quan c?ng ty T?m nhìn - S? m?nh Khách hàng và ??i tác Chính sách nhan s? Khách hàng & ??i tác TH?NG Kê TRUY C?P + ?ang online : 4 + T?ng truy c?p: 85755 C?NG TY TNHH ??U T? X?Y D?NG Và C?NG NGH? M?I TR??NG D??NG NH?T Tr? S? Chính 119 Nguy?n H?ng ?ào, Ph??ng 14, Qu?n Tan Bình, TP. H? Chí Minh ?i?n Tho?i: (+84) 8 39 49.19.64 - Fax: (+84) 8 39 49.19.66 Hotline: (+84) 903 68 68 17 Email: mail@duongnhat.com.vn V?n Phòng ??i Di?n T?i Hà N?i T?ng 10, Tòa nhà Ford Th?ng Long, 105 Láng H?, Qu?n ??ng ?a, TP. Hà N?i Tel: (+84) 4 36 55.66.77 Fax: (+84) 4 36 33.44.55 Website: www.duongnhat.com.vn soPRO by VINA DESIGN

duongnhat.com.vn Similar Website

Domain WebSite Title
locnuocsaoviet.com X? ly n??c, L?c n??c, c?ng ty x? ly n??c Sao Vi?t
moitruongauviet.com M?I TR??NG - M?I TR??NG ?U VI?T - X? LY N??C TH?I - X? LY N??C - ?áNH GIá TáC ??NG M?I TR??NG - QUA...
tuvilyso.org T? Vi Ly S? :: Di?n ?àn h?c thu?t c?a ng??i Vi?t :: T? Vi - D?ch Ly - Phong Th?y - ??a Ly - T? Tr? ...
xsmn.net X? S? Minh Ng?c *NEW* - H? Th?ng X? S? Hi?n ??i Nh?t
vesominhngoc.com X? S? Minh Ng?c *NEW* - H? Th?ng X? S? Hi?n ??i Nh?t
binhphuoc.gov.vn Trang th?ng tin ?i?n t? Th? x? ??ng Xoài, t?nh Bình Ph??c /
thegioicua.com C?a ABS , C?a X?p Nh?a , C?a Nh?m , C?a cu?n, C?a Nhà V? Sinh – Th? Gi?i C?a
baodoi.com Tin T?c T?ng H?p, V?n ngh?, ?m nh?c, Phim ?nh, X? h?i - BaoDoi.com
vis.edu.vn H? th?ng Giáo d?c liên c?p L?m?n?x?p - VIS
hoaphathanoi.vn ??i ly N?i th?t Hòa Phát Hà N?i| C?ng ty c? ph?n n?i th?t Hòa Phát
sieuthiotosaigon.com.vn Hyundai Ng?c An -??i ly Hyundai l?n nh?t TPHCM
gdla.gov.vn T?ng C?c Qu?n Ly ??t ?ai
baocongthuong.com.vn Báo C?ng Th??ng ?i?n t?, kinh t?, chính tr?, x? h?i
nafiqad.gov.vn C?c qu?n ly ch?t l??ng n?ng lam s?n và th?y s?n
phuongthanhtranconsin.com.vn C?NG TY C? PH?N ??U T? Và X?Y D?NG GIAO TH?NG PH??NG THàNH
nguonhangthoitrang.com X??ng may gia c?ng - Cung c?p s? qu?n áo th?i trang toàn qu?c
baotintuc.vn Báo tin t?c Th?ng t?n X? Vi?t Nam, Tin t?c th?i s? | baotintuc.vn
noithatducduong.com N?i th?t, Thi?t k? n?i th?t ?? g? ??p | C?ng Ty N?i Th?t ??c D??ng